KIŞLIK İŞ ELBİSESİ VE BOT
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kışlık İş Elbisesi ve Bot mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                      : 2023/1226191


1-İdarenin
a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL
                                                             BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                              : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No :
                                                              17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası                  : 2362323639 - 2362317248
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                  : Kışlık İş Elbisesi ve Bot
b) Niteliği, türü ve miktarı                      : 100 takım kışlık iş elbisesi 200 adet sweatshirt 100 çift
                                                               kışlık bot Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
                                                               dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Ambarı - 2.
                                                                Anafartalar Mah. 1502 Sok. No: 17 Şehzadeler/MANİSA

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Teslim süresi toplam 20 takvim günü olup sözleşmenin
                                                                imzalanması ile birlikte teslim süresi başlayacaktır.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 13.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                 : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI
                                                                SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17
                                                                 Şehzadeler-Manisa


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01923317