MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE HİZMET BİNALARI İÇİN KÖMÜR VE TUTUŞTURMALIK ODUN
MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

         Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Hizmet Binaları için Kömür Ve Tutuşturmalık Odun mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN : 2024/829542

1-İdarenin
a) Adı : MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : UNCUBOZKÖY MAHALLESI MIMARSINAN BULVARI No:175 MANİSA MERKEZ/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası : 2362331414 - 2362335160
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Hizmet Binaları için Kömür Ve Tutuşturmalık Odun
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10-18 Boyutlarında Fındık Kömür 435 ton ve Tutuşturmalık Odun(Çam) 5 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Soma İlçe Emn.Müd. 5 ton 10-18 Fındık Kömür, Alaşehir İlçe Emn.Müd. 50 ton 10-18 Fındık Kömür, Saruhanlı İlçe Emn.Müd. 25 ton 10-18 Fındık Kömür, Demirci İlçe Emniyet Amirliğine 50 ton 10-18 Fındık Kömür, Gördes İlçe Emniyet Amirliğine 10 ton 10-18 Fındık Kömür, Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliğine 70 ton 10-18 Fındık Kömür, Kula İlçe Emn.Müd. 70 ton 10-18 Fındık Kömür, Salihli İlçe Emn.Müd. 110 ton 10-18 Fındık Kömür, Sarıgöl İlçe Emn.Müd. 20 ton 10-18 Fındık Kömür, Selendi İlçe Emniyet Amirliğine 25 ton 10-18 Fındık Kömür, Selendi İlçe Emniyet Amirliğine 5 ton Odun Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 60 gün içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Manisa İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 6. kat Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Bayilik Belgesini Doğrudan katı yakıt satışı yapan Dağıtıcının herhangi bir ilden alınmış "Dağıtıcı Kayıt Belgesi" ni(dağıtıcı tarafından fotokopisi onaylı)
Doğrudan katı yakıt satışı yapan ithalatçının Bakanlıkça düzenlenmiş "İthalatçı Kayıt Belgesi" ni (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)
Doğrudan katı yakıt satışı yapan Satıcının (bayii/mahrukatçı) herhangi bir ilden alınmış "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" ni (satıcı tarafından fotokopisi onayı)
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Katı yakıt üreten istekli kömür ocağının bulunduğu İlin Çevre ve Şehir İl Müdürlüğünce düzenlenmiş "Uygunluk İzin Belgesi" ni (üretici tarafından fotokopisi onaylı)
Satışını yaptığı kömüre ait Analiz Belgesini


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 22.12.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararında belirtilen özellikte kömür alımı yapılacaktır. Kömürün kararda belirtilen özelliklerde olduğu ile ilgili belgeler sunulacaktır.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kömür analiz sonuçlarına ilişkin analiz raporlarının teklif mektubu içerisinde sunulması zorunludur. Sunulan analiz raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan Her türlü Kömür Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02052826