“OVP’DE ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKÇİ
YAKLAŞIMLARIN YER ALMASI UMUT VERİCİ”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Açıklanan Orta
Vadeli Programda tüm ana başlıklarda özenle belirlenmiş eylem
planlarının yanında, özellikle ülkemizin en öncelikli konusu olan
enflasyona yönelik gerçekçi yaklaşımın tespit edilmiş olması, iş dünyası
olarak doğru adımların atılacak olmasına dair bizleri umutlandırmıştır”
dedi.

Seçimlerin sonrasında ekonomi yönetiminin yenilenmesi ile birlikte
izlenecek politikaların belli olması ve öngörülebilirliği sağlaması adına
Orta Vadeli Program’ın merakla beklenmekte olduğunu belirten
Yorgancılar, “Mali disiplin, fiyat istikrarı ve öncelikli reform alanlarına
ilişkin düzenlemelerin kaleme alındığı üç yıllık Orta Vadeli Program;
genel olarak önceki programlarda da yer alan ve yeni eklenen eylem
adımları ile birlikte tutarlılık açısından daha olumlu bir görünüm arz
etmektedir. OVP’den beklenen gerçekçi hedeflerin belirlenmiş olması,
yapısal dönüşüm kapsamında katma değerli üretimin önceliklenmesi,
dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme odaklanılması, sektörel
önceliklendirme yaklaşımı programda öne çıkan çok değerli ana
başlıklardır. Bu başlıklar altında yer alan her bir eylemin belirlenen
sürede hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışılması, hem siyasi iradenin,
hem de icracı bakanlıkların uyumu son derece önemlidir. Bu uyum
içerisinde, atılan her bir adım güven ve istikrarın sağlanmasını da
mümkün kılacaktır” dedi.
Programa detaylı bakıldığında makro ekonomik politika adımlarının
ilkinde, yıllardır talep ettikleri ‘sanayi envanterinin güncellenerek veriye
dayalı sanayi politikalarının oluşturulması’ maddesini çok önemsediğini
ifade eden Başkan Yorgancılar, “Bunu kaynakların etkin kullanılması
adına son derece kıymetli buluyorum. Benzer şekilde ikinci maddede;

B Ü L T E N

‘Sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme
yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımlar desteklenecektir’ denmektedir.
Üçüncü maddede ‘Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri
gözetilerek oluşturulacak, mevcut demiryolu altyapısı daha etkin
kullanılarak, sanayi bölgeleri ve limanlarla (RORO dahil) bağlantıları
güçlendirilecektir’ ifadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeler, politika
yapıcıların sanayiye kısa vadeli geçici adımlarla değil, uzun vadeli, kalıcı,
yapısal hamlelerle yaklaşım içinde olduğunu bizlere göstermiştir ki bu
sürdürülebilir büyüme adına, dolayısıyla sanayimiz ve ülkemiz adına
umut vericidir” diye konuştu.
Programda yer alan ‘Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz
ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli
işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği
programları uygulamaya konulacaktır’ ifadesi ile Gümrük Birliği’nin
güncellenmesine yönelik maddeleri, ekonomimize değer katacak uzun
vadeli bakış açıları olmaları yönünden önemsediğini dile getiren
Yorgancılar, “Odamızın da hassasiyetle altını çizdiği bu adımların
dışında, tüm ana başlıklarda özenle belirlenmiş eylem planlarının
yanında, özellikle ülkemizin en öncelikli konusu enflasyona yönelik
gerçekçi yaklaşımın tespit edilmiş olması, iş dünyası olarak doğru
adımların atılacak olmasına dair bizleri umutlandırmıştır. İlk yıl için
enflasyonu yüzde 33’e indirme hedefi, bozulan dengeler açısından kritik
olup, temenni niteliğinde kalmamasını diliyoruz. Plan içerisinde yer alan
öngörülerde elbette ki sapmalar ve kısmi tutarsızlıklar olacaktır. Ancak,
önemli olan genel olarak Plana sadık kalınması, adımların bu politikalar
kapsamında atılmasıdır” ifadesini kullandı.
Programın oluşturulması sürecine katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür
eden Başkan Yorgancılar şöyle dedi:
“Üreten kesim olarak, atılan her olumlu adım karşısında finansman
temini sorunlarımızın da giderilmesi ile bizler de yeni yatırımlara
yönelecek, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam ile öngörülen
tahminlerin tutmasına katkımız artacaktır. Beklentimiz ve dileğimiz bu
yöndedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanı
yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz öncülüğünde emeği geçen, katkı
koyan ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlara çok teşekkür ediyorum.
Ülkemiz için hayırlısı olsun.”