Vahiy nedir? 

Vahiy, Allah’ın peygamberlerine bildirdiği ilâhî mesajdır. Vahiy, Kur’an’da Allah’ın, şeytanın ve meleklerin yaptığı bir eylem olarak geçer. Allah’ın vahyi, peygamberlere, insanlara, arılara, yere ve göklere yöneliktir. Şeytanın vahyi ise gizli fısıltı şeklindedir. Melekler de vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla peygamberlere vahiy iletirler. Vahiy, Kur’an’da üç türlü anlatılır: Kalbe vahyetme, perde arkasından konuşma ve elçi gönderip sözlerini duyurma. Kalbe vahyetme, peygamberin kalbine ilâhî sözün gizlice öğretilmesidir. Perde arkasından konuşma, Hz. Musa’ya olduğu gibi Allah’ın peygamberiyle muhatap olmasıdır. Elçi gönderip sözlerini duyurma ise Cebrail’in peygamberlere vahiy taşımasıdır . Vahyin nitelikleri şunlardır:

 • Peygamberlere uyanık ya da uyurken gelir.
 • Söz ve anlamları Allah’tandır.
 • Dili Arapçadır.
 • İbadet amacıyla okunur.
 • Abdestsiz ve gusül gerektiren bir durumda olan kimsenin ona el sürmesi yasaktır.
 • Her harfini okumanın on sevabı vardır.
 • Bölümlerine ayet ve sure ismi verilir.
 • Mushafta yazılıdır.
 • Fatiha suresi ile başlar ve Nas suresi ile biter.
 • Zamanımıza kadar kitap şeklinde tevatür yoluyla ulaşmıştır.
 • İnsan bir benzerini yapmaya güç yetiremez.
 • Sadece anlamıyla değil, sözüyle de nakledilmesi gerekir.

Vahyin türleri ise şunlardır:

 • Sadık rüya: Peygamberin uyku halinde iken gördüğü doğru rüyalardır.
 • Gizli ses: Cebrail görünmediği halde Hz. Peygambere çok açık bir ses halinde vahiy vermesidir.
 • Kalbe nefes: Cebrail tarafından Hz. Peygamberin kalbine nefes üfleyerek yapılan vahiydir.
 • İnsan sureti: Cebrail’in insan şeklinde gelip Hz. Peygambere vahiy vermesidir.
 • Uyku halinde: Cebrail’in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy vermesidir.
 • Konuşma şeklinde: Hz. Peygamberin uyanık olduğu zaman Allah ile konuşma şeklinde gerçekleşen vahiydir.
 • Asli sureti: Vahiy meleğinin kendi asli şekli üzere görünerek bildirimde bulunmasıdır.

Allah niçin vahiy göndermiştir?

Allah, insanları doğru yola sevk etmek, onlara doğru bilgiyi ve rehberliği sunmak için vahiy göndermiştir. Vahiy, Allah'ın emir ve yasaklarını, ahiret inancını, ahlak kurallarını ve insanlığın mutluluğu için gerekli olan tüm bilgileri içermektedir.

Vahyin gönderiliş amacını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İnsanları doğru yola sevk etmek: Vahiy, insanların doğru yolu bulmalarına, iyilik ve güzellik içinde yaşamalarına yardımcı olur.
 • İnsanlara doğru bilgiyi sunmak: Vahiy, insanların Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve emirlerini öğrenmelerine yardımcı olur.
 • İnsanlara rehberlik etmek: Vahiy, insanların hayatlarında karşılaştıkları zorluklarda onlara yol gösterir.
 • İnsanları ahirete hazırlamak: Vahiy, insanların ahiret hayatının gerçeklerini öğrenmelerine ve bu hayata hazırlanmalarına yardımcı olur.

Vahyin gönderiliş amacı, Allah'ın kullarına olan merhametinin bir göstergesidir. Allah, insanları doğru yola sevk etmek ve onlara mutlu bir hayat sürmek için vahyi bir rehber olarak göndermiştir.

Vahyin gönderiliş amacına dair bazı ayetler şunlardır:

 • "Bu, şüphesiz, hidayet ve rahmettir, iman edenler için." (Al-i İmran, 3:103)
 • "Andolsun ki, biz sana hak bir kitap indirdik. Artık Allah'a ibadet et ve ona ortak koşma! Çünkü Allah, büyük bir vebaldir." (Zümer, 39:2)
 • "Biz ona doğruyu ve iyiyi gösteren bir kitap verdik." (Tâhâ, 20:113)
 • "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt geldi, kalplerde hastalık bulunanlar için şifa, inananlar için bir hidayet ve rahmettir." (Yunus, 10:57)

Vahyin gönderiliş amacı, Müslümanlar için önemli bir ilkedir. Vahyin emir ve yasaklarına uymak, Allah'ın rızasını kazanmanın ve doğru yolu bulmanın en önemli yoludur.

Vahiy katibi, Allah’ın peygamberlere gönderdiği ilâhî mesajları kaydeden kişilere denir. Vahiylerin kaydı iki yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Birincisi güçlü hafızalı kişilere vahiyleri ezberlettirmek, ikincisi ise yazdırmaktır. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha Bin Ubeydullah, Amir Bin Füheyl, Zeyd Bin Ebu Süfyan Kur’an katiplerinden bazılarıdır. Bu kişiler indirilen ayetleri hem hafızalarına almış hem de yazıya dökmüşlerdir.

Vahiy Meleği Kimdir?

Allah’ın bir meleği olan Hz. Cebrail vahiy meleğidir. Hz. Muhammed’e vahiyleri taşıyan kişi odur. Allah kendisine bildirdiği emirleri Hz. Cebrail’e söyler. Hz. Cebrail de bunu bütün peygamberlere olduğu gibi Allah’ın resulü Hz. Muhammed’e aktarır.